Potencijal strateškog promišljanja


Strateško promišljanje je koncept unutar strateškog menadžmenta koji sve više zaokuplja znanost i struku. Prisutan je kao temeljna nit uspjeha poslovnih subjekata, ali i tema koja počinje pridobivati naklonost vodećih znanstvenih časopisa. Dosadašnji razvoj discipline strateškog menadžmenta bio je utemeljen na pretpostavkama isključivo planskog i racionalnog pristupa te korištenja analitičkih instrumenata pri donošenju poslovne odluke. Promjene u okruženju, dinamično poimanje konkurentnosti i otvorenost svjetskog tržišta djelovale su na neupotrebljivost temeljnih klasičnih modela strateškog menadžmenta. Kako bihevioralna ekonomija postaje sve popularnija na makroekonomskim razinama, tako otvoreniji pristup strategiji u smjeru usmjerenja „strategy-as-practice“ i strateškog promišljanja postaje sve prihvaćeniji koncept pri sagledavanju procesa strateškog menadžmenta. Strateško promišljanje je multidimenzionalni konstrukt koji se zbog svoje kognitivne kompleksnost vrlo teško može definirati, mjeriti i istraživati.

Cilj ovog istraživanja je analizirati suštinu strateškog promišljanja kao multidimenzionalnog koncepta unutar strateškog vođenja, validiranja i testiranja postojećih instrumenata mjerenja strateškog promišljanja. Empirijsko istraživanje provest će na na ciljnoj skupini strateških menadžera i staviti u odnos sa zavisnim varijablama i to prema raznovrsnim mjerilima konkurentnosti i poslovne uspješnosti. Cilj istraživanja je uvidjeti sadašnji kapacitet strateškog promišljanja kod najvišeg poslovodstva u Republici Hrvatskoj i usmjerenje razvoja njihova potencijala za strateško promišljanje u budućnosti. Cilj je odgovoriti na pitanje kako kvalitetnije strateški promišljati u cilju povećanja konkurentnosti i uspješnosti hrvatskih menadžera.


Istraživački tim
Doc.dr.sc. Lara Jelenc ljelenc@efri.hr
Prof. John Pisapia, PhD jpisapia@fau.edu
3428 lara jelenc.jpg crop

Izv. prof. dr. sc. LARA JELENC

Ekonomski fakultet

prostorija: Kabinet 57
e-pošta: ljelenc@efri.hr
mobitel: 0038598 82 98 98
skype: laraopatija
telefon: 0038551 355 131
e-pošta: lara.jelenc@gmail.com
konzultacije: Petak 14.00-16.00
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROBI
Google scholar 42 4 0