Interakcija mijelomskih stanica i mikrookoliša u multiplom mijelmu


Multipli mijelom (MM) je multifokalna maligna novotvorina terminalno diferenciranih limfocita B u koštanoj srži koja je karakterizirana sekrecijom monoklonalnih Ig. Bolest je progresivnog tijeka i u konačnici dovodi do oštećenja organa i tkiva. Postoji velika raznolikost u kliničkoj prezentaciji, genetičkim abnormalnostima i ishodu bolesti. Upravo stoga, posljednjih godina definirani su brojni prognostički čimbenici s ciljem prepoznavanja podskupina bolesnika s različitim tijekom bolesti koji zahtijevaju različite terapijske pristupe. MM nije samo bolest citogenetički promijenjenih mijelomskih stanica nego tumorske stanice zajedno s mikrookolišem čine jedan ekosustav koji utječe na patogenezu same bolesti. Bolest je neizlječiva međutim, uspjeh u terapiji postignut je posljednjih godina  nakon primjene novih lijekova; imunomodulatora (talidomid, lenalidomid) i proteosomalnih inhibotora (bortezomiba).  Glavni cilj djelovanja novih lijekova nije isključivo mijelomska tumorska stanica nego i mikrookoliš koštane srži, regulirajući imunološki odgovor, inhibirajući angiogenezu i adheziju mijelomskih stanica na stromalne stanice koštane srži. Cilj je predloženog istraživanja utvrditi i usporediti fenotipska i citogenetska obilježja mijelomske stanice i karakteristike mikrookoliša u koštanoj biopsiji obzirom na odgovor na terapiju bolesnika, odnosno procijeniti i usporediti čimbenike mikrookoliša, angiogenezu i retikuloplaziju u koštanoj biopsiji te ekspresiju VEGF-a, NF-kB, Ciklina D1 i Caspase-3 na mijelomskim stanicama prije i poslije terapije bolesnika bortezomibom. Predloženo istraživanje nastavak je dosadašnjeg praćenja bolesnika pregledom koštanih biopsija i aspirata koštanih srži primjenom imunohistokemijskih i FISH metoda. Pretpostavka je da će rezultati istraživanja doprinijeti boljem razumijevanju biologije tumora i time mogućnosti razvoja novih učinkovitijih lijekova s posebnim djelovanjem na interakciju tumorskih stanica i okolne strome, odnosno da će učinak bortezomiba na analizirane parametre same mijelomske stanice odnosno mikrookoliša ukazati na njihov prediktivni značaj  u smislu odgovora na terapiju bolesnika. 

 


Istraživački tim
Andrea Dekanić andrea.dekanic@medri.uniri.hr
Emina Babarović emina.babarovic@medri.uniri.hr
Sanja Štifter sanja.stifter@medri.uniri.hr
Nives Jonjić nives.jonjic@medri.uniri.hr
Ita Hadžisejdić ita.hadzisejdic@medri.uniri.hr
Anita Škrtić anita.skrtic@kb-merkur.hr
Toni Valković toni.valkovic@medri.uniri.hr
2882 prof.jonjic.jpg crop

prof. dr. sc. Nives Jonjić, dr. med.

Medicinski fakultet

mobitel: 091 582 55 82
e-pošta: nives.jonjic@medri.uniri.hr
telefon: +385 51 325 801
konzultacije: Zavod/Katedra za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka)


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar profil 1787 22 41
Hrvatska znanstvena bibliografija
UNIRI javni profil
Web of Science 1225 19