Francisella tularensis - unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša


Francisella tularensis je visoko infektivna bakterija koja se prenosi na sve moguće načine i uzrokuje fulminantnu bolest stvarajući ozbiljnu zabrinutost za mogućnost njenog korištenja u svrhu biološkog oružja. Postoji potreba za efikasnim i dobro karakteriziranim cjepivom protiv tularemije.

U predloženim istraživanjima koristit ćemo transpozon insercijske mutante F. tularensis subsp. novicida za ispitivanje čimbenika virulencije na staničnom i životinjskom modelu infekcije. Naši preliminarni rezultati u suradnji s grupom prof. Abu Kwaika pokazuju da 202 od 2500 ispitanih gena ima važnu ulogu u razmnožavanju F. novicida u humanim makrofagima (Asare et al., 2010). Glavni cilj istraživanja je objasniti molekularnu i staničnu osnovu interakcije Francisella s amebama i humanim makrofazima. Pri tome nas zanima uloga ameba u preživljavanju bakterije, njihovoj diseminaciji, kao i razvojnom tijeku bolesti nakon koinfekcije. Slične karakteristike s Francisella dijeli i Legionella. Iz navedenog razloga ovu ćemo bakteriju koristiti kao pozitivnu ili negativnu kontrolu. Ključni čimbenik u razvojnom tijeku bolesti je bijeg francisele iz fagosoma u citoplazmu zbog toga će istraživanja biti usmjerena otkrivanju proteina koji su odgovorni za procesuiranje unutar Francisella-fagosoma u endosomski-lizosomski put degradacije. 
Mutante za koje se utvrdi da imaju promjene u biogenezi fagosoma i virulenciji F. tularensis subsp. novicida (in vitro) dodatno ćemo ispitati i na životinjskom modelu i pri tome posebno pratiti ulogu pojedinih citokina. Pretpostavljamo da su Francisella proteini procesuirani i prezentirani putem molekula MHC klase I i na toj ćemo hipotezi planirati pripremu cjepiva.

Istraživanja će doprinijeti povećanju znanstvenog potencijala i kompentencija u području infektivnih bolesti što je jedan od prioriteta Medicinskog fakulteta. Prijavom projekata (u suradnji s međunarodnim partnerima) koji se financiraju iz EU fondova želimo doprinijeti nabavci najnovije znanstvene opreme te omogućiti znanstveno usavršavanje mladih znanstvenika u inozemstvu. Predložena potpora povećat će znanstvenoistraživački potencijal Sveučilišta u Rijeci u borbi protiv ovog virulentnog patogena i omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima s ciljem izrade cjepiva protiv tularemije.

 

 

 

 

 


Istraživački tim
Prof. dr. sc. Marina Šantić marina.santic@medri.uniri.hr
Valentina Marečić, mag.sanit.ing valentina.marecic@medri.uniri.hr
Mateja Ožanič mateja.ozanic@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc.Ivana Gobin, dipl.sanit.ing. ivana.gobin@medri.uniri.hr
Marin Bajek, dr.med. marin.bajek@medri.uniri.hr
Mr. sc. Danijela Lenac, dipl.ing.bioteh. danijela.lenac@kdvik-rijeka.hr
Prof. dr. sc. Yousef Abu Kwaik yousef.abukwaik@louisville.edu
Prof. dr. sc. Anders Sjostedt anders.sjostedt@climi.umu.se
Diana Jurčić-Momčilović, bacc.med.lab.dijag. diana.jurcic@medri.uniri.hr
Dr. sc. Danijela Poljuha, dipl. ing. biol. danijela.poljuha@ida.hr
2266 marina santic.jpg crop

Prof.dr.sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit.ing.

Medicinski fakultet

mobitel:
e-pošta: marina.santic@medri.uniri.hr
prostorija: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Google Scholar
Hrvatska znanstvena bibliografija
Uniri