Uloga EGFR-a i matriks metaloproteinaza u progresiji melanoma kože


Najznačajniji faktor rizika za razvoj melanoma je izlaganje UV zračenju, te je procijenjeno da 65% melanoma nastaje kao direktna posljedica UV zračenja. Najzastupljenija klinički značajna mutacija koja je prisutna u 40 % melanoma je BRAF V600E koja aktivira MAPK/ERK signalni put i time stimulira preživljenje i proliferaciju melanomskih stanica. Receptor epidermalnog faktora rasta (EGFR) je često prekomjerno proteinski izražen u više tumora. Također je identificiran kao ciljna molekula za molekularno usmjerene terapije. Matriks metaloproteinase (MMP) su zink-ovisne endopeptidaze koje imaju sposobnost razgradnje martiksnih proteina i procesiranja više bioaktivnih molekula te igraju važnu ulogu u proliferaciji, migraciji, angiogenezi,apoptozi i obrani stanice. Mnogi tumori, uključujući i melanom kože, razvili su mehanizam autokrine aktivacije kojima postaju neovisni o egzogenim faktorima rasta. U istraživanju Meierjohann S i sur. iz 2010 in vitro je dokazano da MMP-13 služi kao medijator proliferacije melanocita i melanomskih stanica. Istraživanje Gong M i sur. iz 2008 je pak demonstriralo da inhibicija MMP-2 blokira fosforilaciju EGFR-a koji doprinosi metastaziranju tumora, dok istraživanje Kim MK i sur. iz 2013 pokazuje povezanost UV oštećene DNA i aktivacije transkripcije MMP-1 u koži čovjeka in-vivo. Princip ekspresije matriks metaloproteinaza u melanomima je još uvijek neistražen, međutim FGF (Hoffmann UB i sur. 2005) ili BRAFV600E (Huntington JT i sur. 2004) autokrini signalni putevi su odgovorni za njihovu ekspresiju u nekim staničnim melanomskim linijama.
Naša hipoteza je da BRAFV600E pozitivni melanomi i melanomi izloženi UV svjetlu(sun-exposed melanoma) imaju povećanu proteinsku ekspresiju matriks metaloproteinaza i EGFR-a .Povećana proteinska ekspresija navedenih biomarkera utječe na progresiju tumora i smanjeno preživljenje pacijenata. Ovo istraživanje će utvrditi opravdanost korištenja inhibitora matriks metaloproteinaza u liječenju melanoma.


Istraživački tim
Prof.dr.sc. Marija Petković marija.petkovic@uniri.hr
Dr. sc. Ronald Antulov ronald.antulov@uniri.hr
Prof dr. sc. Gordana Zamolo gordanazamolo@yahoo.com
MSc. Miljenko Katunarić miljenko23@gmail.com
Christophe Štemberger, Dr med drstembo@yahoo.com
Dr.sc. Leo Čabrijan leo.cabrijan@inet.hr
2690 prof zamolo.jpg crop

prof. dr. sc. GORDANA ZAMOLO, dr. med.

Medicinski fakultet

e-pošta: gordanazamolo@yahoo.com
mobitel: 091 464 25 84
prostorija: Zavod/Katedra za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka)

Gordana Zamolo


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 543 13 19