MIKROOKOLIŠNI ČIMBENICI U PROGNOZI KARCINOMA PROSTATE


Karcinom prostate najčešća je maligna bolest i drugi uzročnik smrti muškaraca. Odabir terapije prema najnovijim kriterijima agresivnosti i rizika povrata bolesti temelji se još uvijek na klasičnim kliničkopatološkim čimbenicima. Novija istraživanja baziraju se na promjenama mikrookoliša i tkivne infiltracijelimfocita (TIL-a )koji mogu pogodovatiinicijaciji i progresiji karcinoma. Remodeliranje ekstracelularnog matriksa (ECM)  te epitelno mezenhimalna tranzicija (EMT) nastaju uz smanjenu ekspresiju adhezijskih molekula, pojačanu ekspresiju matriksnih metaloproteinaza (MMP) koja je između ostalog naročito potaknuta djelovanjem kemokina, interleukina 8( IL-8).  Dosadašnja retrospektivna istraživanja promjene  ECM  u karcinomu prostate u okviru projekta „Molekularni mehanizmi tumorske ekspresije i metastaziranja raka dojke i prostate” (062-0620095-0077), uključila su važnost  tkivne ekspresije MMP 2 i 9  te CD44 i Ki67 molekula u karcinomu prostate za prognozu. Istraživanje molekularnih biomarkera p53, NFkB, bcl2  doprinosilo je  spoznaji o važnosti različite ekspresije regulatora staničnog ciklusa na ponašanje karcinoma prostate kod terapije zračenjem. Planirani  nastavak ovog rada trebao bi usporediti ispitivane  molekule kod različitih skupina bolesnika u odnosu na primijenjenu terapiju. Prema smjernicama rizika kod pacijenata s lokaliziranom bolešću očekujemo da će određivanje IL-8 i MMP 9 u serumu u prospektivnoj studiji ukazati na moment progresije tumora  i potrebu agresivnije terapije. Očekujemo da bi se određivanje TlL-a  uz kliničko patološke parametre moglo upotrijebiti kao jednostavan kliničko imunološki index predviđanja povrata  bolesti.Također , predloženo istraživanje bi trebalo dati bolji uvid u  događanja između tumorskih stanica  i mikrookoliša. Ovaj rad uključio bi kao članove šireg tima, urologe ne samo u matičnoj ustanovi već i izvan nje koristeći kliničko znanje specijalista  privatiziranih ustanova te istraživačko iskustvo međunarodno priznatih inozemnih znanstvenika ( Humanitas center Milano). Naši napori omogućeni ovom potporom bi tako obogatili i proširili istraživački portfelj matične ustanove u boljem definiranju prognostičkih čimbenika mikrookoliša karcinoma prostate.


Istraživački tim
Sanja Štifter sanja.stifter@medri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Gordana Đorđević, specijalist patolog, nastavnik na katedri za Patologiju gordana.dordevic@uniri.hr
doc. dr. sc. Valerija Miličić valerija.mj@gmail.com
Dr. sc. Romano Oguić, asistent na Katedri za Urologiju Medicinskog fakulteta Rijeka romano.oguic@zg.t-com.hr
Dr. sc. Kristian Krpina, naslovni asistent na katedri za urologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci kristiank@net.h
Doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, naslovno znanstveno –nastavno zvanje docenta pri katedri za Kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci vladimir.mozetic@medico.hr
Dražen Rahelić, Dr. med. naslovni asistent katedre za urologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci drahelic@yahoo.co.uk
Eleonora Cini Tešar, dr med. ecinitear@yahoo.com
2597 dordevic slika.jpg crop

Doc.dr.sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, dr.med.

Medicinski fakultet

e-pošta: Gordana.Djordjevic@medri.hr
mobitel: 091 596 30 34
prostorija: Zavod/Katedra za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka)MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 150 5 4