Teorijsko istraživanje međudjelovanja fotona s helijem i pozitronijem


1. Sažeti prikaz istraživanja:

Istraživanje ima dva cilja:
a) Razumijevanje e-e korelacija pri dvostrukoj ionizaciji helija putem Comptonova raspršenja na visokim enerigjama upadnog fotona kad postaju važni relativistički efekti. Računanje udarnih presjeka po relevantnim opservablama za te korelacije.
Teorijska formulacija relativističkog izraza za udarne presjeke u IA. Teorijska formulacija dvostruke ionizacije za tripletno stanje spina u konačnom stanju. Računanje odgovarajućih udarnih presjeka korištenjem paketa Mathematica (za algebru gama matrica) i/ili fotranski kod.

b) Teorijsko formulacija kvazi slobodnog mehanizma (KSM) u dvostrukoj ionizaciji helija fotoapsorpcijom, temeljeno na Feynmanovim QED dijagramima. Računanje udarnih presjeka za proces u niskoenergijskom području. Ispitivanje do kojeg nivoa postoji sličnost između KSM u heliju s procesom fotodezintegracije pozitronija, što uključuje adaptaciju postojećeg koda (za računanje udarnih presjeka raspada pozitronija fotonom).

2. Proširivanje portflelja

Korištenjem potpore tim će dobiti sredstva za bolju prezentaciju rezultata istraživanja, kao i inspiraciju za nova istraživanja putem kontakta s drugim istraživačima. Istraživanje će pridonijeti međunarodnoj prepoznatljivosti Odjela i Sveučilišta, kroz publiciranje radova u međunarodno priznatim časopisima, prezentacije na međunarodnim konferencijama. Također, putem seminara na institucijama unutar Hrvatske (PMF, IRB), a na kojima postoji zanimanje za istraživanjima u ovom području, pridonijet ćemo prepoznatljivosti tima, Odjela, Sveučilišta u domaćoj znanstvenoj zajednici.


Istraživački tim
Richard H. Pratt, profesor emeritus. rpratt@pitt.edu
Krunoslav Pisk, Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju pisk@irb.hr
388 zk02cr r.jpg crop

izv. prof. ZORAN KALIMAN

Odjel za fiziku
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 181 7 6