Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća


Projekt je nastavak dvaju projekata: Povijest hrvatske sintakse i Franjevačka književna i književnojezična baština Istre i kvarnerskoga područja provođenih od 2007. g. u okviru zn. programa MZOS-a Književnojezična i glazbena baština hrvatskih franjevaca. Uska povezanost jezika i književnosti te različiti aspekti proučavanja istoga korpusa rezultirali su potrebom za okrupnjivanjem istraživanja. Istraživanja se usmjeravaju u tri pravca: sintaktičkom, tekstološkom i književnopovijesnom.

Očekuje se da rezultati povijesnosintaktičkih istraživanja pokažu zajedničke i temeljne značajke hrvatske sintakse, neovisno o različitim književnojezičnim koncepcijama kojima pripadaju starije hrvatske gramatike i teorijsko-metodološkim koncepcijama sastavljanja gramatika.

Članovi istraživačkoga tima obavijestili su 2012. g. znanstvenu javnost o pronalasku dvaju omota sa 16 svezaka i ukupno više od 600 listova rukopisa jezikoslovca Šime Starčevića. Cilj je projekta utvrditi autentičnost rukopisa i obaviti tekstološke analize.

Istraživanja književnojezične baštine sjevernojadranskoga područja od 17. do 19. st. usmjerena su primarno dosada nepoznatoj ili slabije poznatoj arhivskoj i knjižničnoj građi, posebice baštini franjevačkoga reda. Dosadašnja su istraživanja pokazala kontinuitet poetike srednjega vijeka u tekstovima mlađih razdoblja (17. i 18. st.). Istraživanje će se sada usmjeriti na kulturni areal i regiju Alpe-Jadran kojoj je sjevernojadransko područje gravitiralo u dijelu svoje književne produkcije. Cilj je potvrditi/opovrgnuti tezu o postojanju kontinuiranih višestoljetnih veza, a na temelju književnopovijesnih tekstova koji su se razlikovali provenijencijom, funkcijom i namjenom te različitim estetskim dosezima. Time bi se ustvrdilo postojanje zajedničkoga kulturno-književnoga obrasca na području sjevernoga Jadrana i susjednih regija.

Potpora omogućava provođenje relevantnih temeljnih humanističkih istraživanja, čiji će rezultati proširiti istraživački portfelj užega tima.


Istraživački tim
dr. sc. Saša Potočnjak, viši asistent, zn. novak spotocnjak@ffri.hr
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra konestra@ffri.hr
dr. sc. Anastazija Vlastelić, viši asistent, zn. novak avlastelic@ffri.hr
Borana Morić-Mohorovičić, zn. novak bmoric@ffri.hr
dr. sc. Corinna Gerbaz-Giuliano, viši asistent (u postupku izbora u docenta) cggiuliano@ffri.hr
prof. dr. sc. Diana Stolac diana.stolac@ffri.uniri.hr
Saša Čohar-Mančić, v. pred. sasa.cohar@gradri.hr
doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić vprazic@unizid.hr
Darja Šupljika, studentica doktorskoga studija Sveučilišta u Rijeci darja.supljika@gmail.com
doc. dr. sc. Šime Demo sdemo@hrstud.hr
doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija smataija@unizid,hr
dr. sc. Sanja Holjevac, zn. suradnik holjevac@hazu.hr
812 diana stolac.jpg crop

dr. sc. DIANA STOLAC, red. prof.

Filozofski fakultet

prostorija: 603
e-pošta: diana.stolac@ri.t-com.hr
mobitel: 091/5676268


Google Scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 79 5 2