Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu


Definiranje ugostiteljstva kao sustava, njegovih podustava, te odnosa prema nadsustavu turizma. Identificiranje procesa unutar ugostiteljskog sustava, te prema okruženju; glavni i sporedni poslovni procesi. Poslovni proces kao logistički proces. Sinergija logističkih procesa i resursa. Definiranje modela organizacije ugostiteljskog sustava radi optimalizacije procesa. Logistički lanci potražnje i distribucije. Opskrbni lanac na poticaj ugostiteljskog sustava. Upravljanje opskrbnim lancem ugostiteljskog sustava. Zajednički i parcijalni poslovni ciljevi u opskrbnom lancu. Mogućnosti, pretpostavke i modaliteti optimalizacije informacijskih i prometnih tokova u opskrbnom lancu; korelacija s ostalim logističkim tokovima. Strategijska dimenzija upravljanja opskrbnim lancem u ugostiteljstvu s obzirom na istovjetnost i suprotnost poslovnih ciljeva sudionika. Upravljanje kvalitetom logističkog ugostiteljskog proizvoda. Pored uobičajenih metoda istraživanja koristit će se metode anketiranja i intervjua. Podaci prikupljeni terenskim istraživanjem, statističkim metodama će se selekcionirati, obraditi i klasificirati, kako bi se pristupilo odabiru primjerenih metoda vremenskih serija i kauzalnih (ekonometrijskih) metoda. Selekcijom odgovarajućeg kriterija optimalnosti, konačni je cilj ovog projekta definirati model opskrbnog lanca u ugostiteljstvu, koji bi imao univerzalnu primjenjivost. Ciljevi će se realizirati istraživanjem interdisciplinarnog i multidisciplinarnog karaktera, a što je uvjetovano sustavnim pristupom, značajkama logistike, kvantitativnim pristupom i strukturom istraživačkog tima. Sustavni pristup ugostiteljstvu, teorijske i praktične mogućnosti logistike u ugostiteljstvu, te model opskrbnog lanca u ugostiteljstvu s obzirom na odabrani kriterij optimalnosti omogućit će proširenje istraživačkog portfelja svakog pojedinog istraživača. Nove znanstvene spoznaje rezultirat će jačanjem znanja, kompetencija i vještina studenata u cilju njihove konkurentnosti na europskom tržištu rada te implementacijom teorijskih determinanti na razini ugostiteljskih poduzeća u cilju inoviranja logističkih procesa, optimalizacije lanca vrijednosti i rješavanja konkretnih problemskih situacija.


Istraživački tim
Mr.sc. Tomislav Car, asistent tcar@fthm.hr
Dr.sc. Tea Baldigara, izvanredna profesorica teab@fthm.hr
Dr.sc. Edna Mrnjavac, redovita profesorica u trajnom zvanju ednam@fthm.hr
Maja Mamula, mag.oec., asistentica majam@fthm.hr
Doc.dr.sc. Ljubica Pilepić ljubicap@fthm.hr
Dr.sc. Christian Stipanović, izvanredni profesor christis@fthm.hr
Dr.sc. Elena Rudan, viša asistentica elenar@fthm.hr
Dr. sc. Lidija Bagarić, docent lidija.bagaric@fthm.hr
Nataša Kovačić, mag.oec., asistentica natasak@fthm.hr
Marta Cerović, asistentica martau@fthm.hr
Mr. sc. Marina Perišić Prodan, asistentica marinap@fthm.hr
Dr.sc. Nadia Pavia, redovita profesorica nadiap@fthm.hr
Dr.sc. Darja Topolšek darja.topolsek@fl.uni-mb.si
Dr.sc. Robert Maršanić marsanic@rijekapromet.hr
Ednam photo

Dr.sc. EDNA MRNJAVAC, redovita profesorica u trajnom zvanju

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

telefon: 051 294 699MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Edna Mrnjavac 53 4 1