Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske


U području razvoja ljudskih potencijala Hrvatska može i mora postići nacionalnu prepoznatljivost u integriranoj Europi. U EU politika razvoja ljudskih potencijala u domeni je djelovanja zemalja članica i to u uvjetima sve prisutnije implementacije principa ekonomije znanja u nacionalna gospodarstva te sve razvidnijeg pomaka razvojne politike sa sektorskog (potpora razvoju pojedinih ekonomskih aktivnosti) na faktorski pristup (potpora razvoju ključnih razvojnih faktora). U hrvatskoj znanstvenoj literaturi manjkaju istraživanja koja bi problemu međuodnosa ljudskih potencijala i ekonomskog razvoja pristupala integrirajući spoznaje da je: (1) razvoj ljudskih potencijala ključna pretpostavka razvoja gospodarstva temeljenog na znanju; (2) poimanje i mjerenje dinamike nacionalnog ekonomskog razvoja doživjelo značajne promjene u suvremenoj znanosti i u praksi razvijenih zemalja; (3) na razvoj ljudskih potencijala utjecalo i sve više utječe niz aktivnosti što ih poduzimaju država, regionalne i lokalne zajednice, poduzeće obitelj i pojedinac. Upravo to određuje sadržaj znanstvenog istraživanja čija je polazišna hipoteza: Osmišljenim strategijskim pristupom razvoju ljudskih potencijala Hrvatska može ne samo ostvariti nacionalnu prepoznatljivost u integriranoj Europi nego i značajno ubrzati svoj ekonomski razvoj. Takav pristup zahtijeva rasvjetljavanje i demografskog i ekonomsko-razvojnog aspekta utjecaja stanovništva i ljudskih potencijala na ekonomski razvoj kao i visok stupanj prožetosti makroekonomskog i mikroekonomskog pristupa istraživanju. Cilj istraživanja je, na osnovi znanstvenih dokaza o međuovisnosti razvoja ljudskih potencijala i ekonomskog razvoja, osmisliti i predložiti znanstveno utemeljenu podlogu za izradu nacionalne strategije razvoja ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj kojom će se izravno utjecati na bržu razvojnu dinamiku i primjenu principa ekonomije znanja u hrvatskom gospodarstvu. Važnost projekta sadržana je u činjenici da je usmjeren na istraživanje mogućnosti ostvarenja ekonomsko-razvojnog identiteta Republike Hrvatske u integriranoj Europi. S obzirom na dosadašnja razvojna obilježja i tendencije, može se dokazati da će najveće razvojne šanse Hrvatska imati bude li ulaganjima u ljude podizala svoju konkurentsku sposobnost. 

 

Postignuća

 

Objavljeni radovi

 

 1. Karaman Aksentijević, Nada ; Ježić, Zoran: Analysis of Human Resources Development of Eastern Croatia and Their Impact on Economic Growth, 3. International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth (1848-9559) 1 (2014); 160-169, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=705473
 2. Karaman Aksentijević, Nada ; Ježić, Zoran: Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries, SGEM: Political sciences, law, finance economics & tourism (2367-5659) 4 (2014); 659-671, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730633
 3. Cerović, Ljerka; Arbula Blecich, Andrea; Štambuk, Ana: Relevant Areas and Indicators of Quality in Higher Education Institutions: Evaluating the System of Higher Education in Economics, Management: Journal of Contemporary Management Issues (1331-0194) 19 (2014), 2; 89-116, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=740535
 4. Karaman Aksentijević, Nada, Ježić, Zoran: Analiza razvijenosti ljudskih potencijala Istočne Hrvatske i njihov utjecaj na gospodarski rast, kongresno priopćenje, 3. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, 22.-24.5.2014., http://bib.irb.hr/datoteka/705473.Analysis_of_human_resources_Karaman_Jezic.
 5. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran: Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries, SGEM conference on political sciences law, finance economics and tourism, Albena, Bulgaria, 1-10.9.2014., kongresno priopćenje, http://bib.irb.hr/datoteka/730633.TENDENCIES_OF_POVERTY_IN_THE_REPUBLIC_OF_CROATIA_AND_THE_EU_COUNTRIES.pdf
 6. Denona Bogović, Nada; Dimitrić, Mira; Karaman Aksentijević, Nada; Bezić, Heri; Host, Alen; Drezgić, Saša; Ježić, Zoran; Čegar, Saša: Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751489
 7. Zoran Ježić, Čegar, Saša: Prirodni i izgrađeni resursi, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767144
 8. Karaman Aksentijević, Nada: Demografska obilježja, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=555241
 9. Denona Bogović, Nada: Analiza financijskih rezultata poduzetnika, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751569
 10. Denona Bogović, Nada: Procjena i analiza bruto domaćeg proizvoda, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751572
 11. Karaman Aksentijević, Nada, Ježić, Zoran: Zaposlenost i nezaposlenost, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767149
 12. Alen Host, Zoran Ježić, Čegar Saša: SWOT analiza, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767152
 13. Ježić, Zoran, Čegar, Saša: Vizija Grada Crikvenice, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767153
 14. Denona Bogović, Nada, Karaman Aksentijević, Nada: Strateški ciljevi i prioriteti, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751577
 15. Denona Bogović, Nada, Dimitrić, Mira, Karaman Aksentijević, Nada: Mjere i razvojni projekti za realizaciju strategije, Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, Ekonomski fakultet u Rijeci, CLER, Grad Crikvenica, ISBN:978-953-7813-22-2, znanstvena monografija, http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751588
 16. Denona Bogović, Nada; Čegar, Saša: Economic Characteristics and Developmental Prospects of East Croatia, 4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / Mašek Tonković, A. (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku , 2015. 62-70., ISSN: 1848-9559, 4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, Osijek, Hrvatska, 21.- 23.05.2015., http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=763056
 17. Karaman Aksentijević, Nada, Ježić, Zoran: The Effects of Migration on Demographic Trends And Labour Supply in East Croatia, 4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / Mašek Tonković, A. (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku , 2015. 62-70., ISSN: 1848-9559, 4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj, Osijek, Hrvatska, 21.- 23.05.2015., http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767160

 

Ostali rezultati

Cilj Projekta je teorijsko i empirijsko rasvjetljavanje korelacije između raspoloživosti i razvijenosti ljudskih potencijala i ekonomskog razvoja, a polazišna hipoteza glasi: Osmišljenim strategijskim pristupom razvoju ljudskih potencijala Hrvatska može značajno ubrzati svoj ekonomski razvoj. Istražuje se kako i koliko razvijenost ljudskih potencijala može ubrzati ekonomski razvoj, koji faktori utječu na dostignutu razinu razvijenosti ljudskih potencijala te kakve implikacije ta razina ima na nacionalni, regionalni i lokalni razvoj. Na nacionalnoj razini istražuje se utjecaj odljeva mozgova na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, pri čemu se, osim analize dosadašnjih tendencija, procjenjuju očekivani trendovi u budućnosti. Na županijskoj razini analiziraju se ekonomske nejednakosti s posebnim osvrtom na utjecaj demografskih tendencija i indeksa razvijenosti ljudskih potencijala te obilježja i razvijenost regionalnih tržišta rada. Na lokalnoj razini istraživanje je usmjereno na nove mjeritelje razvijenosti u koncepciji održivog razvoja. Osobita pozornost posvećena je razvoju svijesti i osposobljavanju ljudi za zaštitu i upravljanje ograničenim prirodnim resursima (pitka voda). Jedan od najznačajnijih pokazatelja ekonomske (ne)razvijenosti koji ujedno odražava i (ne)razvijenost ljudskih potencijala je siromaštvo. Ono se istražuje u Hrvatskoj i napravljena je komparativna analiza sa zemljama EU. Sukladno Planu istraživanja, napravljeno je sljedeće:

- izrađena je i prezentirana (Znanstveno društvo ekonomista, Zagreb, ožujak 2014.) studija o siromaštvu i dohodovnim nejednakostima u Republici Hrvatskoj. U studiji se istražuju uzroci povećanja siromaštva u Republici Hrvatskoj nakon 2008. godine, a posebice siromaštvo mladih. Primjenom OLS metode utvrđuje se koliko bi ekonomski rast mogao neposredno utjecati na smanjenje siromaštva;

- izrađeno je i prezentirano (Znanstvena konferencija Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, svibanj 2014.) istraživanje razvojnih nejednakosti županija Istočne Hrvatske s posebnim osvrtom na razvijenost ljudskih potencijala te regije te utjecajem razvijenosti ljudskih potencijala na gospodarski rast. Rad je objavljenu zborniku radova koji indeksiran u WoS-u (Web of Science);

- istraženi su migracijski procesi u županijama istočne Slavonije jer je u tim županijama Republike Hrvatske  najizraženije iseljavanje stanovništva te su procijenjeni njegovi učinci na buduće tržište rada. Posebno je analizirano i ukazano na problem iseljavanja mladog obrazovanog stanovništva što će sve više umanjivati razvojne šanse ovog područja. Rad je prezentiran na znanstvenoj konferenciji Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, svibanj 2015. Rad je objavljenu zborniku radova koji je u postupku indeksiranja u WoS (Web of Science);

- istražena su gospodarska obilježja i razvojne perspektive istočne Slavonije koja prema općim pokazateljima razvijenosti bilježi značajna negativna odstupanja od hrvatskih prosjeka. Naznačeni su osnovni uzroci razvojnog zaostajanja za Republikom Hrvatskom, a posebice su istaknuti negativni demografski trendovi. Rad je prezentiran na znanstvenoj konferenciji Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Osijek, svibanj 2015. Rad je objavljenu zborniku radova koji je u postupku indeksiranja u WoS (Web of Science);

- izrađeno je i prezentirano (znanstvena konferencija International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, Albena, Bulgaria, 1-10.9.2014.) istraživanje s naslovom Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries. Cilj rada bio je ukazati na položaj Republike Hrvatske u EU s obzirom na relativno visoku stopu siromaštva. Rad je fokusiran istraživanje utjecaja obrazovanosti stanovništva na stopu siromaštva. Dokazuje se da je porast obrazovanosti jedan od ključnih faktora smanjenja siromaštva i poboljšanja socioekonomskog položaja stanovnika. Rad je u procesu indeksiranja u WOS i Scopus bazu;

- istraživači su sudjelovali u izradi razvojnih studija grada Crikvenice, Gorskog kotara i kao evaluatori razvojne studije Primorsko-goranske županije do 2020. godine. Razvojna studija za grad Crikvenicu, u čijoj izradi su sudjelovala 4 člana istraživačkog tima, uobličena je u konačnici u znanstvenu monografiju s naslovom „Strategija gospodarskog razvitka grada Crikvenice“. Monografija sadrži sveobuhvatnu analizu dosadašnjeg razvoja, analizu razvojnih čimbenika i na njima zasnovanu strategiju razvoja koja ne ostaje samo na razini strateških ciljeva i prioriteta već sadrži i konkretne mjere i razvojne projekte za realizaciju strategije. Tri  člana istraživačkog tima sudjelovalo je u izradi studije koja se bavila analizom utjecaja što će ih promjene u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske donijeti JLS Gorskog kotara. S obzirom na očekivane negativne učinke tih promjena, a slijedom primjera dobre prakse u zemljama EU, predložene su moguće poticajne mjere koje bi doprinijele prosperitetu Gorskog kotara pri čemu je posebice važno zadržati stanovništvo i omogućiti razvoj ljudskih potencijala;

- članovi projektnog tima bili su angažirani i na istraživanju kvalitete visokog obrazovanja kao pretpostavke razvoja ljudskih potencijala. Posebno su se bavili istraživanjem utjecaja pojedinih komponenti strukture rada na visokim učilištima u području ekonomije (podučavanje, znanstveno istraživanje, stručni angažman, sudjelovanje u radu fakultetskih i sveučilišnih tijela, te aktivnosti podrške)  na kvalitetu institucija;

- prezentiran je koncept cirkularne ekonomije na 1. Hrvatskom Zero Waste Simpoziju (Rijeka, 30.-31.05.2014.) koji se temelji na kružnom kretanju materije i energije. Riječ je o pristupu koji povezuje proizvodnje različitih gospodarskih subjekata s potrošnjom kućanstva budući da nusprodukte proizvodnje i potrošnje vraća natrag u proizvodni proces. Naime, unatoč relativnom povećanju ekološke efikasnosti po jedinici proizvoda, kumulativan učinak povećanja proizvodnje u linearnim gospodarskim sustavima u konačnici je daljnji porast potrošnje resursa i štetnih emisija;

- moderiran je okrugli stol s naslovom "Tržište rada i obrazovni sustav" (Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija, 14.11.2014.)

- izrađena je znanstvena knjiga/monografija: Sundać, D., Škalamera-Alilović, D., Babić, M.: Poslovno okruženje i intelektualni kapital - knjiga je dobila dvije pozitivne recenzije i trenutno je u procesu lektoriranja. Očekuje se izlazak iz tiska tijekom rujna 2015. godine. U knjizi će eksplicite biti navedeno da su rezultati proizašli iz rada na Projektu

- u tijeku je izrada analize utjecaja „odljeva mozgova“ na konkurentnost hrvatskog gospodarstva.

- rezultati istraživanja prezentirani su u okviru kolegija na preddiplomskom (12 kolegija), diplomskom (7 kolegija) i poslijediplomskom doktorskom studiju (6 kolegija) pri Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Rijeci koji se izvode na hrvatskom i engleskom jeziku

- izrađen je veći broj završnih, diplomskih i specijalističkih radova vezaih za temu Projekta. Posebno se naglašava da je nekoliko specijalističkih radova neposredno vezano uz istraživačku problematiku projekta: tendencije nezaposlenosti hrvatskih županija, decentralizacija ekonomskog odlučivanja, razvojne tendencije u visokom obrazovanju - cjeloživotno obrazovanje 

Suradnja: Na domaćoj i međunarodnoj razini ostvarena je suradnja, rasprava i javna recenzija istraživačkih rezultata na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj“ 2014. i 2015. godine (sudjelovali su istraživači iz zemalja EU, Srbije, Makedonije i Crne Gore) te znastvenoj konferenciji International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts održanoj u Bugarskoj (sudjelovali su istraživača iz zemalja EU). Istraživači su aktivno surađivali i sudjelovali na znanstvenim skupovima Znanstvenog društva ekonomista te Hrvatskoj sekciji Europske znanstvene udruge za regionalna istraživanja. Također, jedan istraživač je prezentirao svoje istraživanje na EcoLogic 2014 - 1. Hrvatskom Zero Waste Simpoziju u Rijeci. Kao rezultat suradnje s lokalnim zajednicama nastala je studija razvoja Crikvenice (koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada na sjednici održanoj 26.6.2014). Dvije članice istraživačkog tima su evaluatori Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020. godine. Član tima bio je voditelj okruglog stola "Tržište rada i obrazovni sustav" koje je organiziralo Hrvatsko društvo ekonomista. Istraživači redovito sudjeluju u raspravama što ih organiziraju Znanstveno društvo ekonomista i Hrvatska sekcija Europskog udruženja za regionalna znanstvena istraživanja (ERSA). Voditeljica projekta bila je član uprave Znanstvenog društva ekonomista (ZDE), a od 2015. godine jedan je istraživač predsjednik Nadzornog odbora Znanstvenog društva ekonomista. 

Kruženje mozgova: Istraživači su uključeni u povjerenstva za doktorske disertacije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz područja makroekonomije, a posebice vezano uz predmetnu problematiku istraživačkog projekta. Jednako tako, kolege iz Zagreba bili su uključeni u povjerenstva Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Jedan od članova istraživačkog tima član je međunarodnog projekta Business Friendly Certification In South East Europe (Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem) te kao član i izabrani predsjednik tehničkog odbora sudjeluje u izradi kriterija za certifikaciju gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem zajedno s kolegama iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. 

Prijavljeni projekti: Jedan od istraživača sudjelovao je u prijavi Europskog projekta (Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije - ECONQUAL) koji je evaluiran i prihvaćen. Nositelj Projekta je Ekonomski fakultet Rijeka, a u izradi Projekta sudjelovat će konzorcij koji čine svi ekonomski fakulteti u Hrvatskoj.  Članovi tima su sudjelovali i u izradi projekta gospodarskog razvoja Crikvenice do 2022 godine. Studiju, u okviru projekta, usvojilo je Gradsko vijeća Grada Crikvenice. U veljači 2015. godine. objavljena je monografija Strategija dugoročnog razvoja Crikvenice.

 Prezentacija u javnosti: Istraživači su dosadašnje rezultate istraživanja prezentirali na međunarodnim znanstvenim skupovima u Albeni (Bugarska), Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Opatiji te su sudjelovali u javnoj prezentaciji studije razvoja grada Crikvenice i Gorskog kotara. Rezultate istraživanja o siromaštvu u Republici Hrvatskoj prenijeli su i nacionalni i međunarodni tiskani i elektronski mediji (npr: http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Trecina-stanovnistva-Hrvatske-na-rubu-siromastva , http://www.vecernji.hr/hrvatska/hrvatska-nakon-2005-ima-najveci-porast-siromasnih-unutar-eu-927112). Rezultati Projekta prezentirani su i na web stranicama projekta koje se nalaze u okviru portala.uniri.hr i web stranica Ekonomskog fakulteta u Rijeci.


Istraživački tim
doc. dr. sc. Zoran Ježić zoran.jezic@efri.hr
prof. dr. sc. Nada Denona Bogović nada@efri.hr
doc. dr. sc. Ana Štambuk ana@efri.hr
Prof. dr. sc. Dragomir Sundać sundac@efri.hr
Saša Čegar, univ. spec. oec. scegar@efri.hr
Prof. dr. sc. Maja Biljan-August mbiljan@efri.hr
Prof. dr. sc. Nada Karaman Aksentijević nkaraman@efri.hr
2255 0069.jpg crop

prof.dr.sc. NADA KARAMAN AKSENTIJEVIĆ

Ekonomski fakultet

e-pošta: nkaraman@efri.hr


Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 55 4 1