Endosomalni odjeljci u infekciji mišjim citomegalovirusom


Glavni cilj ovoga istraživanja je karakterizacija unutarstaničnih odjeljaka u kojem/ima se odvija sklapanje beta-herpesvirusa (engl. assembly compartment, AC), što je jedno od ključnih i nedovoljno dobro istraženih područja herpesvirologije. Istraživanje će se provoditi na stanicama inficiranim mišjim citomegalovirusom (MCMV) u suradnji s kolegama iz USA i Njemačke. Istraživanje će biti organizirano u dva istraživačka paketa: (A) karakterizacija promjena u endosomalnom sustavu izazvanih infekcijom stanica s MCMV koje se odvijaju tijekom rane faze virusne infekcije i (B) identifikacija i karakterizacija staničnog odjeljka u kojem se odvija sklapanje infektivnih viriona (mjesta gdje se nakupljaju virusne kapside, te komponenta virusnog tegumenta i virusne ovojnice) tijekom kasne faze infekcije. Zadaci istraživanja se temelje na 10 ključnih kriterija kojma se definira AC i raspoređeni su u 10 skupina eksperimenata s ciljevima: (i) utvrđivanja fenotipa i razvojne kinetike endosomalnog/ih odjeljaka koji prethode sklapanju viriona u ranoj fazi infekcije (engl. early-phase endosomal retention compartment, EPERC); (ii) karakterizacije promjena u endosomalnoj regulatornoj mreži (Rab, Arf i njihovi efektorski proteini) tijekom rane faze infekcije kojima se preuređuje endosomalni sustav i formira EPERC, (iii) razvijanje rekombinantnih virusa s fluorescentnim proteinima kapside, tegumenta i ovojnice kao alata za dokazivanje mjesta sklapanja viriona; (iv) identifikacije mjesta sklapanja viriona u živim stanicama (live cell imaging); (v) karakterizacije proteinskog i lipidnog sastava u staničnom odjeljku/cima gdje se odvija sklapanje viriona; (vi) utvrđivanja molekularnih i biofizičkih pretpostavki za oslobađanje infektivnih viriona iz AC. Da bi se ostvarili navedeni ciljevi potrebna je kombinacija ekspertize u molekularnoj virologiji, staničnoj biologiji citomegalovirusne infekcije i, posebice, stanične fiziologije endosomalnog prometovanja. Takvu ekspertizu posjeduje istraživački tim.


Istraživački tim
Ljerka Karleuša, dipl. ing. bioteh. ljerka.karleusa@medri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Kristina Grabušić kristina.grabusic@biotech.uniri.hr
Doc. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. gordana.blagojevic@medri.uniri.hr
Dr. sc. Maja Ilić Tomaš, dr. med. maja.ilic@medri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Hana Mahmutefendić hana.mahmutefendic@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Pero Lučin pero@uniri.hr
Professor William Britt, M.D., Ph.D. wbritt@uab.edu
Prof. Dr. rer. nat. Martin Messerle Messerle.Martin@MH-Hannover.De
1160 pero3 %282%29.jpg crop

Prof. dr. sc. PERO LUČIN, dr. med.

Rektorat
Medicinski fakultet

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 2852 20 26
Web of Science 2097 18