Antigen predočne stanice u imunopatofiziološkom oštećenju tkiva


Poznato je da su dendritične stanice, kao temeljne profesionalne predočne stanice, osnovne začetnice kako korisne specifične imunosti tako i imunopatofizioloških stanja i tkivno presadbenih reakcija koja vode u tkivna oštećenja. Kao dobar primjer takvih stanja je tkivno oštećenje u tijeku virusnog hepatitisa koje nastaje sinergijom citopatogenog djelovanja samog virusa i aktivacije imunosnog sustava u kojemu predočne stanice imaju važnu ulogu. Drugi primjer je uloga dendritičnih stanica u odbacivanju transplantiranih organa, poput bubrega, gdje one induciraju transplantacijsku reakciju bilo direktnim ili indirektinim prepoznavanjem. Prema tome, istraživanje značaja dendritičkih stanica u navedenim stanjima provoditi ćemo na dva osnovna modela. Prvo, na mišjem modelu virusnog hepatitisa uzrokovanog sa mišjim citomegalovirusom (MCMV) pratiti ćemo predočni potencijal dendritičnih stanica. Pokuse predočavanja provoditi ćemo na dendritičnim stanicama izoliranim iz jetre inficiranih ili neinficiranih, kontrolnih miševa. Dendritične stanice izolirati ćemo iz jetre magnetnom separacijom (MACS) putem CD11c molekule kokultivirati sa stanicama NKT. Kao antigen koristiti ćemo alfa-galktozilceramid. Funkcijski odgovor stanica NKT izražava se kroz količinu izlučenih citokina, primarno interferona-gama i izravno odgovara predočnom potencijalu dendritičnih stanica. Nadalje, u in vitro pokusima pratiti ćemo učinke izravne infekcije dendritičnih stanica mišjim citomegalovirusom na predočavanje antigena. Koristiti ćemo mijeloidne dendritične stanice koje ćemo u velikom broju (2x108) proizvoditi od matičnih prekursora iz koštane srži miša pomoću GM-CSF-a i Flt3-liganda. Sve pokuse planiramo provesti na C57Bl/6 miševima. Pored toga, istraživati ćemo učinke imunosupresivnih tvari koje se standardno koriste u imunosupresivnoj terapiji i to "TOR" inhibitora sirolimusa i everolimusa, kalcineurinskih inhibitora ciklosporina A i FK506 te kortikosteroida na proces diferencijacije mijeloidnih dendritičnih stanica kao i na njihovu funkciju u procesu antigenskog predočavanja. Njihov aktivacijski status određivat ćemo mjerenjem izražaja kostimulacijskih molekula CD80/86 i CD40, a funkcionalni odgovor mjerenjem p70 podjedinice IL12.   

X


Istraživački tim
Prof.dr.sc. Zlatko Trobonjača, dr.med. zlatko.trobonjaca@uniri.hr
Doc.dr.sc. Lidija Orlić, dr.med. lidija.orlic@uniri.hr
Nada Vukelić, dr.med. nada.vd@uniri.hr
Prim.dr.sc. Stela Živčić-Ćosić, dr.med. stela.zivcic.cosic@uniri.hr
Mr.sc. Grgo Martinović, dr.med. grgomar@hotmail.com
Mr.sc. Bernard Mrak, dr.med. bernard.mrak2@ri.t-com.hr
Marko Škoda, dipl.san.ing. msduje@gmail.com
Mr.sc. Vlasta Orlić Karbić vlastaok@gmail.com
2628 zlatko trobonjaca.jpg crop

Prof.dr.sc. ZLATKO TROBONJAČA, , dr.med.

Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
mobitel: +385 98 368-343
e-pošta: zlatko.trobonjaca@uniri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 785 11 13