Koncepti i metode financijskog računovodstva u javnom sektoru RH


U aktualnom gospodarsko-političkom trenutku potrebno je izgraditi sustav financijskog praćenja i izvješćivanja o radu segmenata javnog sektora, prije svega državnih institucija. Cilj novog sustava izvješćivanja trebalo bi postaviti kao financijsko praćenje i potporu javnom menadžmentu koji bi javnim sektorom upravljao po ekonomskim principima ekonomičnosti i učinkovitosti. U praćenju uspješnosti njegova djelovanja i nadzora nad njegovim radom postoje određene specifičnosti u odnosu na poduzetnički sektor. Njegova se uspješnost mjeri stupnjem zadovoljenja općih i zajedničkih potreba pojedinaca i zajednice u cjelini mjerenjem obujma i kvalitete pruženih usluga u odnosu na raspoložive i utrošene resurse. Korištenje tržišne valorizacije kao ocjene učinkovitosti javnog menadžmenta ograničeno je zbog sužene uloge tržišta u zadovoljavanju općih i zajedničkih potreba. Uspješno upravljanje državom podrazumijeva i postizanje fiskalne transparentnosti kojom se postiže veći kredibilitet države i daje potpora postizanju makroekonomske stabilnosti. Za transparentno praćenje uspješnosti javnog menadžmenta potrebno je postaviti sveobuhvatan informacijski sustav. Sveobuhvatnost osigurava primjena računovodstvenih koncepata i metoda koji ne sužavaju informacijski obuhvat samo na dio raspoloživih resursa i dugova, već sustav koji ih obuhvaća u cijelosti. Hipoteza istraživanja da je iz obilježja različito postavljenih računovodstvenih sustava, s različito oblikovanim i apliciranim osnovama, konceptima i ukupnim računovodstvenim meritorijem moguće selekcionirati koncepte i metode koji će biti u funkciji ocjene učinkovitosti države kao izvještajne jedinice odnosno kao ekonomskog subjekta. Očekuje se da će postavljeni sustav biti komplementaran s, u svjetskim razmjerima, novopostavljenim ciljem financijskog izvješćivanja koji se neće svoditi samo na maksimiranje profita ulagača kapitala već na zadovoljavanje interesa svih zainteresiranih segmenata ljudske zajednice. Sustav financijskog izvještavanja države kao ekonomskog subjekta trebao bi postići što viši stupanj univerzalnosti što će se utvrditi provjerom njegove usklađenosti sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda i zahtjeva međunarodnog statističkog izvještavanja o poslovanju države.


Istraživački tim
Izv.prof.dr.sc. Zvonko Čapko zvonko.capko@efri.hr
Izv.prof.dr.sc. Davor Vašiček, dipl.oec dvasicek@efri.hr
Josip Čičak, mag. oec. josip.cicak@efri.hr
Hrvoje Katunar, mag.oec.univ.spec.oec hkatunar@efri.hr
Red.prof.dr.sc Josipa Mrša, dipl.oec mrsa@efri.hr
Ana Marija Sikirić, mag.oec sikiric@efri.hr
2785 mrsa.jpg crop

Red.prof.dr.sc JOSIPA MRŠA, dipl.oec

Ekonomski fakultet

prostorija: kabinet 45, Ekonomski fakultet u Rijeci
e-pošta: mrsa@efri.hr
mobitel:

Hrvatska znanstvena bibliografija
Google scholar