Interdisciplinarni pristup u istraživanju statusa osoba s duševnim smetnjama kroz prizmu konvencijskog prava


Sve je veći broj presuda Europskog suda za ljudska prava kojima se potvrđuju visoki standardi zaštite osoba s duševnim smetnjama. Među ovim presudama njih desetak već je doneseno protiv Republike Hrvatske. Raspravljajući o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj Sud je zaključio kako su postojeća pravna pravila i njihova primjena u praksi protivna članku 3. i 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ove presude predstavljaju jasno upozorenje kako prava osoba s duševnim smetnjama nisu adekvatno zaštićena u Hrvatskoj i kako postoji neupitna potreba za korjenitom reformom zakona kojima se regulira njihov pravni status. Slijedom iznesenog, svrha istraživanja je kritički analizirati pravnu regulativu u svjetlu već postojećih visokih standarda zaštite osoba s duševnim smetnjama u konvencijskom pravu i provesti empirijsko istraživanje pri četiri županijska suda s najvećom teritorijalnom nadležnošću kako bi se ocijenilo primjenjuju li se pravna pravila na odgovarajući način u praksi. Rezultati analitičke analize i empiričkog istraživanja će se koristiti u izradi novog Prijedloga Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kao najvažnijeg pravnog instrumenta kojim se regulira pravni status ove posebno ranjive skupine građana. Kako bi se olakšala primjena novog Zakona u praksi i polučio konkretan utjecaj na stvarni položaj osoba s duševnim smetnjama, u sklopu istraživanja organizirat će se seminari, okrugli stolovi i radionice za pravnike i psihijatre. Imajući u vidu interdisciplinarnu prirodu istraživanja, istraživanje će provoditi istraživači s Katedre za Kazneno pravo Pravnog fakulteta i Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci. Interdisciplinarnom suradnjom ostvarit će se krajnji cilj istraživanja: unapređenje i promoviranje prava osoba s duševnim smetnjama kao najranjivije kategorije građana, ali i pojačati znanstveno istraživačka snaga Sveučilišta u Rijeci na kojem se istraživanje provodi.


Istraživački tim
Velinka Grozdanić, prof.dr.sc. velinka@pravri.hr
Marissabell Škorić, doc.dr.sc. marissabell.skoric@pravri.hr
Dalida Rittossa, dr.sc. dalida.rittossa@pravri.hr
Igor Martinović, dipl. iur. igor.martinovic@pravri.hr
Zoran Kanduč, prof.dr.sc. zoran.kanduc@pf.uni-lj.si
Vesna Šendula Jengić, doc.dr.sc. vesna.sendula@gmail.com
582 img.jpg crop

Prof. dr. sc. VELINKA GROZDANIĆ

Pravni fakultet

prostorija: 18
e-pošta: velinka@pravri.hr
mobitel:MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 126 5 3