Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja


Tijekom posljednjeg desetljeća obrazovna politika Europske unije, kroz brojne preporuke, priopćenja, odluke, strategije, akcijske planove i druge dokumente, naglasila je važnost razvoja obrazovanja odraslih u okviru koncepta cjeloživotnog učenja kao ključnog instrumenta za uspješno suočavanje s učestalim i brzim promjenama na nacionalnoj i europskoj razini. Iako uloga obrazovanja odraslih sve više dobiva na značaju na europskoj i nacionalnim razinama, i dalje velika većina obrazovnih politika i aktivnosti u području obrazovanja edukatora za rad s odraslima (andragoga) ostaje samo na deklarativnoj razini. Iz toga je vidljivo kako se pitanje obrazovanja andragoga nije sustavno istražilo što se posebno odnosi na Hrvatsku.

Uvažajući rezultate dosadašnjih istraživanja u okviru provođenih znanstvenih projekata, glavni cilj planiranog istraživanja je osmišljavanje i profiliranje koncepata obrazovanja andragoga. Sukladno tome, potrebno je provesti sustavna i obuhvatna istraživanja cjelovite koncepcije obrazovanja odraslih od obrazovnih politika, postavljenih ciljeva, sustava obrazovanja odraslih, modela organizacije, programa cjeloživotnog učenja, podrške za njihovu realizaciju, kriterija za evaluaciju, modela financiranje i drugih relevantnih aspekata bez kojih nije moguće koncipirati sustav obrazovanja andragoga u Hrvatskoj. Planirano istraživanje provest će se kao kombinacija kvalitativnog (komparativno istraživanje putem metode mnogostruke studije slučaja) i kvantitativnog istraživanja. Integracijom ovih pristupa omogućit će se sveobuhvatno istraživanje pitanja obrazovanja andragoga.

S obzirom da u Hrvatskoj ne postoji izgrađen sustav obrazovanja andragoga, nužno je jačanje katedri za andragogiju, provođenje znanstvenih projekata iz područja andragogije i osmišljavanje studijskih programa za obrazovanje andragoga na različitim razinama. S obzirom na nedostatak znanstvenika i stručnjaka u području andragogije u Hrvatskoj, planirano istraživanje doprinijet će znanstvenom profiliranju Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakultet Sveučilišta u Rijeci u području andragogije i obrazovanja odraslih.


Istraživački tim
prof. dr. sc. Sofija Vrcelj (redovita profesorica u trajnom zvanju) svrcelj@ffri.hr
prof. dr. sc. Anita Klapan (redovita profesorica u trajnom zvanju) klapan@ffri.hr
dr. sc. Siniša Kušić (znanstveni novak - viši asistent) skusic@ffri.hr
Jasna Martinko, mr. (viša stručna savjetnica za usavršavanje) jasna.martinko@asoo.hr
mr. sc. Jozo Ćavar (viši stručni savjetnik) jcavar@inet.hr
dr. sc. Jadranka Herceg (viša stručna savjetnica za razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije) jadranka.herceg1@gmail.com
No photo

dr.sc. ANITA KLAPAN, red. prof.

Filozofski fakultet

prostorija: F-314
e-pošta: klapan@ffri.hr
mobitel: 098 32 88 67

Google scholar