Ekonomski učinci reformi u elektroenergetskom sektoru na održivi ekonomski rastIstraživanje polazi od ključne spoznaje da su restrukturiranje i investiranje u infrastrukturu nužni preduvjeti za postizanje efikasnosti u pružanju elektroenergetskih usluga, pa je stoga neophodno provesti reforme te postaviti stabilna i transparentna pravila regulacije elektroenergetskih djelatnosti. S obzirom da se radi o sektoru s monopolističkom tržišnom strukturom, cilj regulatornih reformi je poticanje konkurencije u onim djelatnostima gdje postoje mogućnosti za ulazak novih konkurenata te regulacija «prirodnih monopola». Kako u analizi tržišne strukture ovog sektora bitnu ulogu imaju ekonomske specifičnosti pojedine zemlje, istraživanje će se koncentrirati na posebnosti Hrvatske i zemalja EU. Cilj je ovog istraživanja utvrditi i kvantificirati sektorske i makroekonomske učinke reformi te dokazati temeljnu hipotezu da uspješno provedene reforme imaju pozitivan i signifikantan utjecaj na vertikalno restrukturiranje, unaprjeđenje performansi elektroenergetskog sektora, poticanje privatnog investiranja te ubrzanje ekonomskog rasta. Istraživanje će razraditi i ponuditi metode (indikatore) mjerenja uspješnosti reformi, čijom će se primjenom moći adekvatno usporediti reforme u RH i EU, kvantitativno definirati intenzitet ovih učinaka te simulirati različite situacije. Očekuje se da će rezultati ovog istraživanja biti primjenjivi prvenstveno u aplikativnom, smislu kroz kvalitativnu i kvantitativnu analizu dosadašnjih učinaka reformi te davanje smjernica za nastavak započetih reformi. Važnost predloženog istraživanja proizlazi iz velikog značaja elektroenergetskog sektora u bruto domaćem proizvodu, koji direktno zapošljava značajne resurse te indirektno, kroz kvalitetu i cijenu električne energije, utječe na efikasnost i konkurentnost gospodarskih subjekata i ekonomije u cjelini. Korištenjem potpore Sveučilišta omogućit će se proširenje istraživačkog portfelja, prvenstveno kroz suradnju sa stranim partnerima.


Istraživački tim
Prof.dr. Nela Vlahinić-Dizdarević, redoviti profesor nela@efri.hr
Pavle Jakovac, mag.oec. pjakovac@efri.hr
Prof.dr. Saša Žiković szikovic@efri.hr
No photo

Prof. dr. NELA VLAHINIĆ LENZ

Ekonomski fakultet

prostorija: 59/III
e-pošta: nela@efri.hr
mobitel:
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 184 8 7
Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)