Etiopatogeneza orofacijalne boli


 

Minimalne promjene perifernih tkiva u mnogih pacijenata sa simptomima orofacijalne boli, te postojanje bilateralnog bolnog odgovora nakon jednostrane upale u orofacijalnom području ukazuju na važnost promjena na nivou neurona središnjeg i perifernog živčanog sustava u nastanku poremećaja orofacijalne regije. Vođeni rezultatima najnovijih istraživanja koja ukazuju na ulogu brojnih ionskih kanala u prijenosu bolnog podražaja iz kraniofacijalnog područja, osmišljeno je istraživanje na eksperimentalnim životinjama. Istraživanjem će se ispitati povezanost promjena u ekspresiji TRPV1, KCNQ, P2X ionskih kanala s boli maseteričnog mišića i temporomandibularnog zgloba (TMZ)

Jednostrana upala masetera i TMZa izazvati će se injiciranjem complete Freund's adjuvant-a u desni maseterični mišić odnosno desni TMZ. Životinjama će se pratiti razvoj edema te upala dodatno potvrditi histopatološkim metodama. Za procjenu bolnog odgovora koristiti će se von Frey anesteziometar kojim će se mjeriti prag boli na mehanički podražaj bilateralno u raznim vremenskim periodima.Po završetku mjerenja praga boli, štakorima će se izolirati obostrani trigeminalni gangliji (TRG) te hipokampusi iz kojih će se određivati nivo ekspresije gena i proteina pojedinog ionskog kanala RT PCRom i Western Blotom.

Utjecaj pojedinog ionskih kanala na bol izazvanu upalom maseteričnog mišića i TMZa te važnost promjena na lokalnom nivou, nivou primarnih neurona te viših moždanih centara u nastanku orofacijalne boli ispitati će se injiciranjem specifičnog antagonista u maseter, TMZ, hipokampus te intracerebroventrikularno.

Budući da su rezultati istraživanja orofacijalne boli nedostatni i da ne postoji adekvatna terapija orofacijalne boli, ovakva su istraživanja od velikog interesa i značaja za unaprjeđenje kako znanstvene djelatnosti Katedre za stomatološku protetiku tako i povećanje uspješnosti liječnja orofacijalne boli. Preklapanje simptoma orofacijalne boli, osobito preosjetljivosti, sa stanjim kao što su fibromialgija te trzajna ozljeda vrata ukazuje na potrebu za interdisciplinarnom suradnjom doktora dentalne medicine, neurologa, fizijatra u liječenju poremećaja kojima se kao mogući etiološki čimbenici navode promjene u prijenosu i percepciji bolnih signala.

 


Istraživački tim
Vedrana Braut, dr.med.dent. vedrana.reljic@medri.hr
Zoran Kovač, izv. prof.dr.sc zoran.kovac@medri.hr
Dr.sc. Sunčana Simonić-Kocijan suncana.simonic-kocijan@medri.hr
Doc.dr.sc. Robert Antonić Robert.Antonić@medri.hr
Petra Tariba, dr.med.dent. petra.tariba@medri.hr
Vesna Fugošić-Mesić, dr.med./dr.med.dent. vesna.fugosic@medri.hr
Robert Vukman, dr.med.dent. robert.vukman@medri.uniri.hr
Prof.dr.sc. KeWei Wang, dr.med. wangkw@bjmu.edu.cn
2657 slika ivone.jpg crop

Prof.dr.sc. IVONE UHAČ, dr,med,dent.

Medicinski fakultet

prostorija: Katedra za stomatološku protetiku
mobitel:
telefon: 051 345633
e-pošta: iuhac@medri.uniri.hr
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 105 7 5
uniri