Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regeneraciju skeletnog mišića i živca


Svrha ovog rada je istražiti utjecaj hiperbarične oksigenacije (HBO) na regeneraciju skeletne muskulature u čestom autoimunom oboljenju dijabetes melitus tip1. Patofiziološke promjene u dijabetesu dovode do mišićne atrofije, a poremećena hemodinamska regulacija, hipoksija tkiva te smanjena ekspresija nekih čimbenika rasta posredno mogu oslabjeti regenerativni kapacitet mišića u bolesnika. HBO povećava u ishemičnim tkivima čimbenike rasta kao što su vascular endothelial growth factor (VEGF), hepatocyte growth factor (HGF), fibroblast growth factor (FGF), a prema nekim studijama povoljno utječe na razinu cirkulirajućih endotelnih progenitornih stanica bitnih u procesu vaskulogeneze. Naša je pretpostavka da bi povećana količina otopljenog kisika u plazmi u mišićima dijabetičnih životinja izloženih tretmanima hiperbarične oksigenacije mogla dovesti do bolje regeneracije mišićnog tkiva. Stoga bismo u jednom dijelu pokusa izazvali regeneraciju mišića u dijabetičnih životinja injiciranjem lokalnog anestetika bupivakaina u spori i brzi mišić noge štakora, u drugom dijelu bismo pratili regeneraciju nakon smrzavanja m.tibialis anteriora, a u trećem dijelu izazvali regeneraciju bupivakainom u denerviranom sporom i brzom mišiću noge dijabetične životinje. Te mišiće bismo uspoređivali s mišićima dijabetičnih životinja podvrgnutih istim zahvatima, a potom tretiranih hiperbaričnom oksigenacijom uz primjenu uobičajenih protokola rutinske kliničke baromedicine. Koristeći histokemijsku, imunohistokemijsku, spektrofotometrijsku i ELISA metodu, istražili bismo utjecaj HBO na površinu i postotke pojedinih tipova vlakana, omjer kapilara u odnosu na mišićna vlakna, broj mio-endotelnih progenitornih stanica, razinu VEGF-a i aktivnost određenih enzima, u regenerirajućim mišićima dijabetičnih životinja. Pretpostavljamo da će dovođenje većih količina kisika otopljenog u plazmi, u tkivo s poremećenom hemodinamskom regulacijom i moguća mobilizacija nekih čimbenika rasta doprinijeti boljoj vaskulogenezi i regeneraciji mišića u dijabetičnih životinja.


Istraživački tim
Goran Bajek, prof.dr.sc. goran.bajek@medri.uniri.hr
Tamara Šoić-Vranić, prof.dr.sc. tamara.soic.vranic@medri.uniri.hr
Marina Nikolić, prof.dr.sc. marina.nikolic@medri.uniri.hr
Snježana Bajek, prof.dr.sc. snjezana.bajek@medri.uniri.hr
Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić tlukevrb@inet.hr
2517 dsc01072.jpg crop

prof. dr. sc. SNJEŽANA BAJEK, dr. med.

Medicinski fakultet

e-pošta: snjezana@medri.hr
prostorija: Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 159 7 7