Morfologija musculus iliopsoas u čovjeka i životinja


M. iliopsoas sastoji se od dva mišića: m. psoas major i m. iliacus. M. psoas major zajedno s  m. iliacus je glavni fleksor u zglobu kuka, a m. psoas major sudjeluje i u održavanju lumbalne lordoze te stabilizira sakroilijačni zglob i zglob kuka kod čovjeka. Dok je građa m. psoas major u čovjeka poznata, o m. ilacus u literaturi nema dostupnih podataka. Nadalje, još je manje dostupnih podataka o građi m. iliopsoas kod životinja. Stoga je cilj istraživanja utvrdit građu m. iliopsoas u čovjeka, štakora i svinje, imunohistokemijskom metodom i Western blot analizom. Za analizu humanog m. iliacus uzorci veličine 1x1x1 cm će se uzimati sa 30 muških kadavera podijeljenih u dvije skupine (mlađi od 35 i stariji od 65 godina). Na uzorku od 30 mužjaka štakora Wistar soja i 30 domaćih svinja uzimati ćemo uzorke m.psoas major (na četiri razine polazišta) i m.iliacus.

S obzirom da degenerativne promjene kralježnice utječu na morfologiju m. psoas major, a m. psoas major je funkcionalno i morfološki povezan s m. iliacus u jedan mišić (m. iliopsoas) slijedeći cilj je magnetnom rezonancijom utvrdit građu humanog m. iliacus kod zdravih osoba (30 ispitanika) i osoba sa simptomatologijom bolnog sindroma leđa (30 ispitanika).

Rezultati istraživanja trebali bi pridonijeti boljem razumijevanju građe i složene funkcije mišića ne samo kod čovjeka već i kod životinja.

Na ovo istraživanje planiramo nadovezati funkcionalno ispitivanje m.iliopsoas koje se može izvesti u budućem biomehaničkom laboratoriju Fakulteta zdravstvenih studija. Biomehaničko ispitivanje planira se provesti u suradnji s kolegama s Tehničkog fakulteta.


Istraživački tim
Verner Marijančić, prof.reh., viši predavač verner.marijancic@medri.uniri.hr
Dr.sc. Juraj Arbanas, dr.med., viši asistent juraj.arbanas@medri.uniri.hr
prof.dr.sc.Berislav Budiselić, izvanredni profesor berislav.budiselic@medri.uniri.hr
Hrvoje Vlahović, prof.reh. hrvoje.vlahovic@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med., redoviti profesor daniela.malnar@medri.uniri.hr
2356 scan0004.jpg crop

prof.dr.sc. DANIELA MALNAR, dr.med.

Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

e-pošta: daniela.malnar@medri.uniri.hr
prostorija: Zavod za anatomiju
mobitel: 00385911651232MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 230 8 7