Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture


U sklopu projekta istraživat će se kombinatorički dizajni, razni tipovi grafova (posebno jako regularni grafovi) i kodovi, i veza između tih struktura. Uz linearne kodove nad poljima proučavat će se i kodovi nad prstenima i kvantni kodovi. Za konstrukciju navedenih struktura koristit će se algebarske strukture kao što su konačne grupe, konačna polja i vektorski prostori, te računalni programi. Za konstrukciju blok dizajna uglavnom će se koristiti konstrukcija iz konačnih grupa i konstrukcija pomoću orbitnih matrica. Iz konstruiranih kombinatoričkih struktura konstruirat će se kodovi. Također će se proučavati i kombinatoričke strukture dobivene iz kodova. Proučavat će se geometrijska svojstva konstruiranih struktura kao i njihove grupe autormorfizama. Konstruirane strukture usporedit će se s poznatim strukturama. Kao rezultat istraživanja očekuje se konstrukcija kodova s dobrim svojstvima, po mogućnosti boljim svojstvima od do sada poznatih kodova, i konstrukcija i klasifikacija raznih kombinatoričkih struktura.  


Istraživački tim
Izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina sanjar@math.uniri.hr
Marija Maksimović mmaksimovic@math.uniri.hr
Doris Dumičić Danilović ddumicic@math.uniri.hr
Ana Grbac abaric@math.uniri.hr
Dr. sc. Loredana Simčić lsimcic@riteh.hr
Doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković vmikulic@math.uniri.hr
Marina Šimac msimac@math.uniri.hr
Dr. sc. Andrea Švob asvob@math.uniri.hr
Sanja Vranić svranic@math.uniri.hr
Prof. dr. sc. Dean Crnković deanc@math.uniri.hr
Nina Mostarac nmavrovic@math.uniri.hr
No photo

Prof. dr. sc. DEAN CRNKOVIĆ

Odjel za matematiku

e-pošta: deanc@math.uniri.hr

Google Scholar