Razvoj numeričkih modela za analizu stabilnosti deformacijskih formi grednih konstrukcija


Optimalna je konstrukcija, gledano s pozicije uporabljenog materijala, u pravilu sastavljena od vitkih i tankostjenih grednih konstrukcijskih elemenata. Stoga je ponašanje takve konstrukcije pod djelovanjem vanjskog opterećenja mnogo složenije, a naročito je izražena njena povećana sklonost ka gubitku stabilnosti primarne deformacijske forme i pojavi sekundarnih formi. Sekundarna se deformacijska forma kod grednih nosača može manifestirati u obliku čiste fleksijske, čiste torzijske, fleksijsko-torzijske i lateralno-torzijske forme. Kod grednih je nosača tankostjenog poprečnog presjeka moguća i pojava lokalne nestabilnosti, kod koje može doći do značajnijeg lokalnog izobličavanja poprečnog presjeka. Problem se analize stabilnosti deformacijskih formi dodatno usložnjava ako se pri deformiranju nosača pojavljuju velike prostorne rotacije, elastoplastične deformacije ili deformacije dijelova konstrukcije uzrokovane puzanjem materijala. Zbog toga je u optimalnom dizajnu konstrukcija od osobite važnosti sposobnost što točnijeg određivanja graničnog stanja stabilnosti deformacijske forme razmatrane konstrukcije. Pošto je primjena analitičkih rješenja ograničena samo na jednostavnije slučajeve, to se razvoj numeričkih metoda, a prvenstveno onih matričnih, nameće kao nužnost. Medu ciljeve ovoga istraživanja spadaju: analiza postojećih konačnoelementnih algoritama za modeliranje problema stabilnosti grednih konstrukcija i problema propagacije pukotine u konstrukcijskim elementima, nadogradnja i usavršavanje vlastitih konačnoelementnih modela te razvoj novih. Pretpostavke za ostvarenje navedenih ciljeva jesu kontinuirano osposobljavanje voditelja i članova istraživačkog tima, dostupnost najnovije svjetske literature, prisustvovanje međunarodnim znanstvenim skupovima, kao i posjedovanje odgovarajućih računalnih alata opreme i opreme za testiranje. Konačnoelementni modeli za analizu geometrijski i materijalno nelinearnih odziva tankostjenih metalnih i kompozitnih grednih nosača, analizu širenja pukotina u elementima nosivih konstrukcija te dovršetak jednog doktorskog rada iz područja optimizacije okvirnih konstrukcija s polukrutim spojevima očekivani su rezultati ovoga istraživanja.


Istraživački tim
Sanjin Kršćanski, dr. sc. sanjink@riteh.hr
Igor Pešić, dr. sc. ipesic@riteh.hr
Damjan Banić dbanic@riteh.hr
Domagoj Lanc, dr. sc., izvanredni profesor dlanc@riteh.hr
Edin Merdanović merdanovic@gmail.com
48

Prof. dr. sc. GORAN TURKALJ, dipl. ing. stroj.

Tehnički fakultet

e-pošta: goran.turkalj@riteh.hr
telefon: 051 651 401
mobitel: 091 451 4896

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 381 13 13
ResearchGate