Geološki hazard u području KvarneraProcjena, umanjivanje i izbjegavanje  geološkog hazarda je aktualna potreba suvremenog društva, na čemu se temelje strateški planovi upravljanja prostorom. Posebice je nužna u ranjivim područjima kao što je područje Kvarnera. Na području Jadrana već događaju, a u bliskoj budućnosti očekuju se češće pojave ekstremnih padalina i visokih razina mora uz stalno izraženu seizmotektonsku aktivnost. Tijekom dosadašnjih petogodišnjih istraživanja odabrana su područja koja su posebno ranjiva. Na kopnu to su dolina Rječine i Vinodolska dolina, a na morskoj obali Kvarnera obala od Mošćeničke Drage do Brseča, područje oko Stare Baške i Baške na otoku Krku kao i kod Jadranova na Vinodolskoj obali.

U dolini Rječine i Vinodolskoj dolini izražen je geohazard od različitih oblika nestabilnosti padina koje mogu biti potencirane erozijom površinskih voda. Glavni cilj istraživanja biti će analiza i procjena hazarda od pojave nestabilnosti na padinama. Na temelju terenskih istraživanja i analize podataka dobivenih laserskim skeniranjem terena LiDAR tehnologijom izraditi će se sve faktorske karte uzročnika klizanja primjenom GIS tehnologije. Konačni cilj bit će izrada karata osjetljivosti na klizanje i analize i procjene hazarda od pojave klizanja za oba istraživana područja.

Na odabranim zonama Kvarnera, dosadašnjim istraživanjima je ustanovljeno da su obale, zbog klimatskih promjena izložene marinskoj eroziji, eroziji površinskim vodama, a posljedično češćim nestabilnostima padina. Otkrivanje uzročno-posljedičnih veza tih pojava i stupnja geohazarda prouzročenog istim, glavni je cilj istraživanja. Terenskim istraživanjima primijeniti će se metoda terestičke fotogrametrije, kao i mjerenje morskih valova i struja u priobalju ADCP uređajem. Izmjereni podaci povezat će s rezultatima numeričkih simulacija spektra valova za karakteristične uvjete Kvarnera.

Rezultati istraživanja moći će se primijeniti u prostornim planovima, u planovima upravljanja obalom i u Osnovnoj inženjerskogeološkoj karti R. Hrvatske. 


 


Istraživački tim
Igor Ružić, dipl.ing.građ. igor.ruzic@uniri.hr
Petra Đomlija, dipl.ing.geol. petra.domlija@uniri.hr
dr.sc. Renato Buljan, dipl.ing.geol. rbuljan@hgi-cgs.hr
dr.sc.Suzana Ilić s.ilic@lancaster.ac.uk
dr.sc. Vlatko Gulam, dipl.ing.geol. vgulam@hgi-cgs.hr
1214 cedomir benac.jpg crop

Prof.dr.sc. ČEDOMIR BENAC, dipl.ing.geol.

Građevinski fakultet

e-pošta: cbenac@uniri.hr

cedomir.benac