Liječnici-medicinski etičari u povjesno-kulturnom razdoblju od medicinske etike do pojave bioetike


 

Pozadina istraživanja. Rezultati istraživanja na projektu »Bioetika i kultura«  ukazali su na to da medicina i njena sprega s tehnološkim postignućima zauzima središnje mjesto u kulturnim zbivanjima svakog povijesnog razdoblja. Pronađeni  podaci o liječnicima koji su u povijesno-kulturnom razdoblju od nastanka prvog medicinsko-etičkog kodeksa do pojave bioetike istraživali, opisivali, tumačili ulogu znanosti u medicini i njen značaj na promjenu značenja i dosega medicine  stvorilo je potrebu  da se se istraži njihov znanstveni, profesionalni, društveni i osobni doprinos u medicinskoj etici.

Ciljevi istraživanja: 1. Sagledati znanstveni napredak medicine od 19. stoljeća do 60. godina dvadesetog stoljeća, odnosno do pojeve bioetike; 2. Predstaviti stajališta liječnika koji su objavili djela u kojima aktualiziraju medicinsko-etičke probleme i pitanja odnosa liječnika i pacijenta, odnosa među liječnicima i odnosa medicine i društva; 3. Istražiti utjecaj društvenih i humanističkih znanosti na njihovo tumačenje medicinsko-etičkih pitanja i njihov osobni angažman u rješavanju aktualnih medicinskih problema doba u kojem su djelovali te zbog toga iz označiti kao preteče bioetike.

Metode istraživanja: povijesnom metodom će se temeljem dostupnih dokumenata i pisanih materijala utvrditi kronologija djelovanja i način pristupanja medicinskim problemima liječnika istraživanog povijesno-kulturnog razdoblja; metodom analize sadržaja istražit će se knjige, članci i ostala pisana djela koja su oni napisali; komparativnom metodom  pronaći će se ono što je slično i različito u njihovim stajalištima o medicinsko-etičkim problemima; metodom analize slučaja istražit će se i objasnit  medicinsko-etički problem u čijem su rješavanju sudjelovali liječnici-medicinski etičari.

Očekivani rezultati. Istraživanje bi trebalo uputiti na doprinos liječnika istraživanog razdoblja na utemeljenje i razvoj medicinske etike te označiti njihovu ulogu i mjesto kao preteča bioetike.

 

 


Istraživački tim
1940 picture 011.jpg crop

Prof. dr. sc. NADA GOSIĆ, dipl. politolog

Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

e-pošta: nada.gosic@medri.uniri.hr