Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima


Glavni cilj istraživanja je razvijati nove metodologije u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima. Planira se unaprijediti metodologije istraživanja vodnih resursa u modeliranju izrazito nelinearnih ponašanja sustava, kakvi su vodni sustavi u priobalnom kršu, te kvantificirati međuodnose između hidroloških i kvalitativnih značajki tih sustava. Razvijat će se metodologije utvrđivanja erozijskih procesa uzrokovanih djelovanjem oborine na tlo i površinskim otjecanjem vode korištenjem GIS-a u cilju izrade podloga za donošenje odluka o korištenju zemljišta. Planira se unaprijediti metodologija izbora rješenja za zbrinjavanje oborinskih i otpadnih voda naselja s naglaskom na aglomeracije manje od 2000 ES. Istraživanje je povezano i s projektom DRINKADRIA (IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007–2013) u kojem će članovi tima sudjelovati u unaprjeđivanju gospodarenja prekograničnim vodnim resursima u cilju povećanja sigurnosti vodoopskrbe na području Jadranske regije  u uvjetima prisutnih i prognoziranih klimatskih promjena i povećanja antropogenih pritisaka. Pri analizama i modeliranjima korist će se uz standardne hidrološke i hidrauličke modele, i modele iz domene umjetne inteligencije/strojnog učenja (neuronske mreže, regresijska stabla odlučivanja i sl), GIS, modeli višekriterijske analize te drugi napredni modeli i alati. Opisano istraživanje se nastavlja na više znanstveno-istraživačkih projekata Katedre za hidrotehniku kroz koje se osnovni tim profilirao u istraživanjima vezanim uz razvijanje novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima. Tim je proširen uključivanjem doktoranada Građevinskog fakulteta (GF) i istraživača sa drugih visokih učilišta u RH i iz inozemstva, eksperata u znanst. područjima tematski vezanim uz predloženi projekt.

Angažiranjem tima u predloženom istraživanju Katedra će se bolje povezati s potencijalnim korisnicima rezultata istraživanja kako unutar, tako i izvan domicilnog područja djelovanja Sveučilišta u Rijeci. Time će se povećati profilacija i prepoznatljivost Građevinskog fakulteta i Sveučilišta kao jedne od regionalno stožernih institucija upravo u domeni rješavanja problema upravljanja vodama u specifičnim uvjetima krškog priobalja.


Istraživački tim
Nevena Dragičević, mag.ing.aedif. nevena.dragicevic@gradri.uniri.hr
Mr.sc. Josip Rubinić, v.pred. jrubinic@gradri.uniri.hr
Ivana Radman ivana.radman@uniri.hr
Tatjana Travica, mag.ing.aedif. tatjana.travica@igh.hr
Mr.sc. Gorana Ćosić-Flajsig, v.pred. gcflajsig@tvz.hr
Doc.dr.sc. Marija Šperac msperac@gfos.hr
Doc.dr.sc. Primož Banovec primoz.banovec@fgg.uni-lj.si
Dsc 8768 3

izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet

prostorija: G-022
mobitel:
e-pošta: barbara.karleusa@gradri.uniri.hr
e-pošta: barbara.karleusa@uniri.hr
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
google scholar 52 4 0